Logo Mepla

Ogólne Warunki Handlowe

Warunki Handlowe
MEPLA s.r.o.
Strážnická 1518CZ 27601 Mělník

REGON: 47544309


prawnie skuteczne od 01. 01. 2004

Skuteczność prawna Warunków Handlowych
Niniejsze Warunki Handlowe stają się częścią integralną Umowy kupna sprzedaży zawartej pomiędzy firmą MEPLA s.r.o. po stronie jednej a Stroną kupującą po stronie drugiej, i to pod warunkiem, iż obydwie Strony umowne stwierdziły swoim podpisem zawarcie Umowy kupna sprzedaży.
W przypadku, iż zawarta Umowa kupna sprzedaży zawiera ustalenia, które będą w sprzeczności z ustaleniami zawartymi w niniejszych Warunkach Handlowych, mają ustalenia zawarte w Umowie kupna sprzedaży pierwszeństwo przed ustaleniami, zawartymi w niniejszych Warunkach Handlowych.

Cena zakupu
Jeżeli pomiędzy Stronami umownymi doszło do uzgodnienia dostawy towaru, to w Umowie kupna sprzedaży zostanie ustalona cena za dostawę towaru lub sposób jej obliczenia, która zostanie zapłacona przez Stronę kupującą na podstawie faktur wystawionych przez Stronę sprzedającą.

Warunki płatności
Strona kupująca wypełni swój obowiązek zapłacić Cenę zakupu za odebrany towar, lub inną kwotę pieniężną, i to w dniu uznania rachunku bankowego Strony sprzedającej, na który wpłynęła przedmiotowa kwota określona na fakturze.
Podstawą do wypełnienia obowiązku przez Stronę kupującą, polegającego na zapłaceniu Ceny zakupu zgodnie z art. 3.1., jest faktura VAT wystawiona przez Stronę sprzedającą, jeżeli Strony umowne nie ustaliły wcześniej inaczej. Faktura powinna zawierać chociażby następujące dane:

- nadpis "Faktura VAT" oraz numer faktury (lub w przypadku je wystawienia dla odbiorcy zagranicznego tylko „Faktura” oraz jej numer)
- numer Umowy kupna sprzedaży (lub Kontraktu, którego płatność dotyczy) - cała nazwa (nazwa handlowa) oraz siedziba lub adres jednostki organizacyjnej zlokalizowanej na terenie Republiki Czeskiej, i to jak Strony kupującej, tak również Strony sprzedającej, ich REGON i NIP, - dane o wpisie do rejestru handlowego
- opis przedmiotu świadczenia, ilość, cenę zakupu oraz ogólną kwotę do zapłacenia, łącznie z odpowiednim podatkiem
- datę dokonania dostawy towarów dla celów VAT
- datę wystawienia faktury oraz datę płatności
- numer rachunku bankowego Strony sprzedającej, na który powinien zostać zrealizowany przelew bezgotówkowy
- stanowisko. imię i nazwisko osoby podpisującej fakturę za Stronę sprzedającą

Termin wypełnienia obowiązku prze Stronę kupującą, polegającego na zapłaceniu Ceny zakupu zgodnie z art. 3.1., kończy w dniu podanym jako „termin płatności” na fakturze VAT wystawionej zgodnie z art. 3.2
Opłaty bankowe związane z realizacją płatności, zgodnie z Umową kupna sprzedaży, które powstaną poza terytorium Republiki Czeskiej, zostaną naliczone Stronie kupującej.

Odsetki od zaległych płatności
Strony umowne ustaliły w Umowie kupna sprzedaży następujące odsetki od zaległych płatności. Jeżeli Strona kupująca będzie zalegać z płatnością Ceny zakupu, jest zgodnie z art. 3 zobowiązana zapłacić następne Odsetki od zaległych płatności za każdy dzień, w którym będzie zalegać z płatnością, i to w wysokości 0,025% z zaległej kwoty, jeżeli nie zostanie w Umowie kupna sprzedaży ustalono inaczej. Niniejsze ustalenie nie wpływa na prawo Stron umownych do egzekwowania rekompensaty za powstałe szkody.

Kary umowne
Kary umowne zostały ustalone w art. 9.4., następnie w art.12.4. oraz art. 13.2.

Nabycie prawa własności oraz przeniesienie ryzyka powstania szkody na towarze
Strona kupująca nabywa prawo własności do towaru momentem całkowitego zapłacenia Ceny zakupu, i to w dniu uznania rachunku bankowego Strony sprzedającej.
Przeniesienie ryzyka powstania szkody na towarze podlega zastosowanym międzynarodowym regułom handlowym INCOTERMS 2000 w brzmieniu ich następnych aktualizacji.

Siła wyższa
Żadna ze Stron umownych nie będzie pociągana do odpowiedzialności za niedotrzymanie swoich zobowiązań, jeżeli do ich niedotrzymania doszło w wyniku przeszkody, która nastąpiła niezależnie od woli odpowiedniej Strony umownej oraz broni tej stronie w dotrzymaniu jej obowiązków, jeżeli nie można wcześniej sensownie zakładać , żeby Strona umowna odpowiedzialna za szkodę taką przeszkodę w czasie jej powstania przewidziała oraz następnie, żeby zapobiegła jej konsekwencjom lub je pokonała. Za przeszkody powstałe w wyniku działania Siły wyższej są uważane: wojny zbrojne, niepokoje obywatelskie oraz rewolucje, sabotaże, ataki terrorystyczne i pirackie, klęski żywiołowe jakiegokolwiek rodzaju, interwencje mocarskie uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu umowy (na przykład embargo).
Efekty wykluczające odpowiedzialność są ograniczone jedynie przez czas trwania przeszkody Siły wyższej i jej konsekwencji, z którą są te efekty powiązane.
Strona umowna, której wykonanie Przedmiotu umowy jest zagrożone przez Siłę wyższą, jest powinna natychmiast o tym fakcie powiadomić drugą Stronę umowną oraz przekaz jej dowód, iż taka przeszkoda naprawdę istnieje. W takim przypadku Umowa kupna sprzedaży pozostaje w mocy, i to przez okres podany Stroną umowną, po której stronie powstała przeszkoda w wyniku działania Siły wyższej, jeżeli ze względu na okoliczności konkretnej sytuacji można ten okres uznać za rozsądny. W tym okresie Strony umowne omówią przystosowanie Umowy kupna sprzedaży do nowych warunków.

Odszkodowanie
Odszkodowanie powstałe w wyniku naruszenia Umowy kupna sprzedaży, będzie zawierać kwotę, która będzie się równać ściśle określonej szkodzie rzeczywistej, w wyniku której Strona umowna ucierpiała.
Nie zostanie zapłacona część Odszkodowania, która przewyższa szkodę, którą strona odpowiedzialna za szkodę przewidywała, jako możliwy efekt naruszenia swoich zobowiązań, albo który było możliwe przewidzieć ze względu na okoliczności, o których w podanym okresie strona odpowiedzialna za szkodę już wiedziała albo przy normalnym staraniu powinna wiedzieć i znać.

Odstąpienie od umowy
Obydwie Strony umowne mają prawo odstąpić od Umowy kupna sprzedaży, i to w przypadku, iż istnieją przeszkody w jej wykonywaniu, opisane w art. 7.1.
Strona sprzedająca ma prawo, po uprzednim uprzedzeniu, wstrzymać dostawy zakontraktowanego towaru, jeżeli Strona kupująca zalega z zapłatą Ceny zakupu, albo jakichkolwiek nieuregulowanych faktur. Wstrzymanie dostaw, zgodnie z powyższym zdaniem, nie oznacza naruszenie Umowy kupna sprzedaży oraz Strona sprzedająca nie ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w skutek takiego wstrzymania dostaw.
Strona sprzedająca ma prawo odstąpić od zawartej Umowy kupna sprzedaży w przypadku, iż Strona kupująca będzie zalegała z zapłatą Ceny zakupu za towar albo innych kwot umownych, i to choćby częściowo, i również w przypadkach, dotyczących takich zobowiązań wynikających z ewentualnych poprzednich umów, zawartych pomiędzy Stronami umownymi.
Strona sprzedająca ma następnie prawo od zawartej Umowy kupna sprzedaży odstąpić również w przypadku, iż Strona kupująca towar nie odbierze do dziesięciu dni od dnia, w którym otrzymała upomnienie pisemne od Strony sprzedającej, wzywające do odbioru towaru. Strona kupująca się niniejszym zobowiązuje do zapłacenia kary umownej w wysokości 25% z Ceny zakupu nieodebranego towaru, i to w terminie do 30 dni od dnia wystawienia faktury, na której będzie określona powyżej opisana kara umowna (albo zobowiązuje się do zapłacenia wszelkich kosztów powstałych w wyniku przechowywania nieodebranego towaru. i to aż do dnia, w którym Strona sprzedająca dokona odbioru jego zwrotu, następnie kosztów powstałych w wyniku manipulacji z towarem nieodebranym przez Stronę kupującą, jeżeli Strony umowne nie uzgodnią inaczej). Strona kupująca nie ma w takim przypadku prawo do odszkodowania.
Inne przypadki odstąpienia od zawartej Umowy kupna sprzedaży są opisane w art. 11.7 i 12.2.
Obydwie Strony umowne są zobowiązane, iż w przypadku własnego odstąpienia od Umowy kupna sprzedaży wyślą zawiadomienie pisemne o odstąpieniu od Umowy kupna sprzedaży do drugiej Strony umownej.

Efekty odstąpienia od Umowy kupna sprzedaży
Odstąpienie od Umowy kupna sprzedaży wygasa wtedy, kiedy pisemny przejaw woli odstępującej Strony umownej odstąpić od Umowy kupna sprzedaży zostanie doręczony drugiej Stronie umownej, i po tym okresie nie można efekty odstąpienia od Umowy kupna sprzedaży odwołać lub zmienić bez uprzedniej zgody drugiej Strony umownej.
Odstąpieniem od Umowy kupna sprzedaży wygasają wszelkie prawa i obowiązki Stron umownych wynikające z tej Umowy kupna sprzedaży. Odstąpienie od Umowy kupna sprzedaży nie dotyczy wszak prawa do odszkodowania powstałego w wyniku naruszenia zawartej Umowy kupna sprzedaży, ani ustaleń umownych, dotyczących wyboru prawa oraz rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami umownymi.

 

Odpowiedzialność za wady towaru i reklamacja
Wady towaru, które można było odkryć podczas jego sprawdzania (opakowanie, oznakowanie, ilości), powinna Strona Kupująca oznajmić Stronie sprzedającej, i to pisemnie najpóźniej do 7 dni od dnia dostawy towaru do umownego miejsca dostawy.
Wady odkryte przez analizę powinna Strona kupująca oznajmić Stronie sprzedającej pisemnie, i to natychmiast po ich stwierdzeniu, najpóźniej do 30 dni od dnia dostawy towaru.
Do pisemnego powiadomienia o wadach towaru powinna Strona kupująca dołączyć dowód, stwierdzający fakty podane w powiadomieniu (reklamacji), ewentualnie stwierdzający istnienie wad towaru, jak na przykład, protokół firmy przewozowej, potwierdzenie o wadzę towaru, próbkę wadliwego towaru odebraną w obecności przedstawiciela upoważnionej do tego celu organizacji międzynarodowej, na przykład, Inspekta, SGS lub inne organizację, na których się Strony umowne umówiły.
Wadliwy towar zgłoszony do reklamacji Strona kupująca powinna przechowywać oddzielnie, określonym sposobem (tzn., w oryginalnym opakowaniu przeznaczonym do pakowania towaru), nie wolno nim ruszać jakimkolwiek sposobem, który mógłby utrudnić czy uniemożliwić przeprowadzenie kontroli wad zgłoszonych do reklamacji przez Stronę sprzedającą, jeżeli Strona sprzedająca nie wyrazi do tego swoją zgodę pisemną.
Strona kupująca powinna zgłaszać wady do reklamacji zawsze za pomocą faksu lub e-mailu, i to natychmiast po ich wykryciu, i następnie jeszcze potwierdzić pisemnie listem doręczonym za potwierdzeniem odbioru, i to zawsze w okresach ustalonych w artykule 11.1 i 11.2.
Strona sprzedająca sprawdzi wady towaru zgłoszone do reklamacji oraz następnie zawiadomi pisemnie Stronę kupującą o swoim podjętym stanowisku (tzn., akceptacja, nieakceptacja, częściowa akceptacja reklamacji), i to do 21 dni od dnia doręczenia pisemnej reklamacji. Jeśli nie dojdzie do porozumienia między Stronami umownymi, decyzję podejmie organizacja arbitrażowa Inspekta a.s., Olbrachtova 1, Praha 4, SGS Czech Republic s.r.o., Vodičkova 30, Praha 1, albo inna organizacja, którą uzgodniły Strony umowne, i jej postanowienie będzie ostateczne i wiążące dla obydwóch Stron umownych.
W przypadku, iż reklamacja zostanie przez Stronę sprzedającą uznana za uzasadnioną, może Strona sprzedająca wady towaru usunąć w odpowiednim terminie, i to albo przez ponowną dostawę towaru zastępczego bez wad , albo przez udzielenie odpowiedniej obniżki Ceny zakupu za towar. Towar przeznaczony do reklamacji może Strona kupująca oddać Stronie sprzedającej jeszcze przed zakończeniem procedury reklamacyjnej tylko w przypadku, jeżeli Strona sprzedająca na takie postępowanie wyrazi zgodę. Strona kupująca ma w przypadku, kiedy reklamacja została uznana za uzasadnioną prawo Umowę kupna sprzedaży wypowiedzieć, tym samy wszak ale utraci prawo do zapłacenia wszelkich swoich kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 1.8.
W przypadku, iż reklamacja została uznana za uzasadnioną, kolejne koszty związane z przewozem, manipulacją, przechowywaniem towaru, odbiorem próbek oraz wydatki na postępowanie reklamacyjne, zostaną naliczone na koszt Strony sprzedającej. W przypadku, iż reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, zostaną powyższe wydatki naliczone na koszt Strony kupującej. Obydwie Strony umowne się jednoznacznie zobowiązują zapłacić drugiej Stronie umownej powyżej określone koszty, i to do 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT, wystawionej w celu uregulowania tych kosztów.
Strona sprzedająca ma prawo reklamację złożoną przez Stronę kupującą odrzucić, jeżeli Strona kupująca naruszyła którykolwiek z warunków, ustalonych w artykułach 11.1. aż 11.6.

Wybór prawa
Wszelkie stosunki umowne powstałe w związku z uzgodnioną Umową kupna sprzedaży, lub prawa i obowiązki Stron umownych wynikające z stosunku prawnego opartego o uzgodnioną Umowę kupna sprzedaży oraz z niniejszych Warunków Handlowych, podlegają wyłącznie prawu Republiki Czeskiej, jeżeli nie zostanie ustalone inaczej.
Porządek prawny Republiki Czeskiej, określony wyborem prawa zgodnie z artykułem 14.1, ma zastosowanie również w przypadkach zmian, zabezpieczeń i następstw wynikających z naruszeń zobowiązań w tym artykule określonych, jak i również w przypadkach roszczeń wynikających z naruszenia uzgodnionej Umowy kupna sprzedaży.

Rozstrzyganie sporów wynikających z Umowy kupna sprzedaży
Obydwie Strony umowne zobowiązują się wszelkie ewentualne spory, powstałe w związku z zawartą Umową kupna sprzedaży, rozstrzygać polubownie.
Strony umowne następnie wspólnie i jednoznacznie ustaliły, iż jeżeli ewentualne spory, powstałe między nimi w związku z zawartą Umową kupna sprzedaży, nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, to rozstrzyganie tych sporów będzie należało do miejscowo i rzeczowo właściwych sądów Republiki Czeskiej.

Postępowanie przed arbitrami
Ewentualnie powstałe spory będą rozstrzygane w ramach postępowania arbitrażowego, które będzie odbywać się w Pradze, zgodnie z zasadami Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Krajowej Izbie Rolniczej Republiki Czeskiej.. Wyrok arbitrażowy będzie ostateczny, będzie podlegał wykonaniu, i to bez możliwości odwołania się do sądu.

Okres ważności i skuteczności Umowy kupna sprzedaży
Uzgodniona Umowa kupna sprzedaży oraz niniejsze Warunki Handlowe są ważne od dnia, w którym została Umowa kupna sprzedaży podpisana przez przedstawicieli obydwóch Stron umownych.