Logo Mepla

Általános Szerződési Feltételek

A
MEPLA s.r.o. /Kft./ szerződési feltételei
Strážnická 1518CZ 27601 Mělník

Cégjegyzékszám 47544309


2004.1.1-I hatályba lépéssel

A szerződési feltételek érvényessége
Ezek a szerződési feltételek a MEPLA s.r.o. /Kft./ mint eladó fél és a vásárló fél között létrejött adásvételi szerződés részét képezik, amennyiben mindkét fél aláírásával igazolta az adásvételi szerződést.
Amennyiben az adásvételi szerződés olyan meghatározásokat tartalmaz, melyek elletmondanak eme szerződési feltételeknek, az adásvételi szerződésben foglaltak élveznek előnyt eme szerződési feltételekkel szemben.

Vételár
Amennyiben a felek megegyeztek az áruszállításban, az adásvételi szerződés tartalmazza az árat vagy az árkalkulációt, melynek alapján a vásárló az eladó által számlázott összeget fizeti.

Fizetési feltételek
A vásárló fél aznap tesz eleget a kötelezettségének, hogy kifizesse a vételárat a szállított áruért, amikor a számlázott összeget az eladó számlájára írják.
A vásárló vételárfizetési-kötelezettségének alapja a 3.1. pont szerint, amennyiben a felek nem egyeznek meg másként, az eladó fél által kiállított számla. A számlának legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- "számla - adóbizonylat” felirat és a számla száma (külföldre "számla" és annak száma)
- a szerződés száma (vagy a konkrét megrendelésé) - egész megnevezés (cégnév) és székhely vagy csehországi cím, mint az eladó, mint a vásárló felén, továbbá a cégjegyzékszámukat és az adószámukat, valamint a cégjegyzékbe való felvételük adatait
- a leszállított tárgy leírását, mennyiségét, vételárát és az egész számlázott összeget, az idevágó adóval együtt
- az adóteljesítés időpontját
- a számla kiállításának és teljesítésének időpontját
az eladó fél banki kapcsolatát, melyre a fizetés történik
- az eladó részéről aláíró fél funkcióját, kereszt- és vezetéknevét

A fizetési határidő a 3.1. pont szerint a számlán "fizetési határidőként” feltüntetett napon végződik a következő pont szerint  3.2.
Azok a banki költségek, melyek a Csehországon kívüli fizetésből erednek, a vásárlót terhelik.

Késedelmi kamat
A felek az adásvételi szerződésben megegyeztek a késedelmi kamat fizetésében is . Amennyiben a vásárló fél késik a vételár megfizetésével, a 3.pont szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, minden nap késért a tartozás 0,025 %-t, amennyiben a felek az adásvételi szerződésben nem állapodtak meg másként. Ez a megállapodás nem befolyásolja a felek azon jogát, hogy kártérítést követeljenek.

Szerződési bírságok
A szerződési bírságokat a 9.4., továbbá a 12.4. és 13.2.pont taglalják.

Tulajdonjog szerzése és a károk rizikójának átszállása
A vásárló fél a tulajdonjogot a vételár kifizetésével kapja meg, annak az eladó fél számlájára való hozzáírásával.
A károk rizikójának átszállása a vásárlóra az INCOTERMS 2000, valamint ennek aktuális verziója szerint történik.

Vis maior
Semelyik fél sem vonható felelősségre a kötelezettségei be nem tartásáért, amennyiben ezek olyan körülmények miatt nem kerültek betartásra, melyek a fél akaratától függetlenül jöttek létre, amennyiben feltételezhető, hogy a kötelezettség létrejöttekor a fél ezt nem láthatta előre, nem tudta elhárítani, sem leküzdeni. Vis maiorként értelmezzük: háborúk, forradalmak, szabotázsakciók, terrorista- és kalóztámadások, bármilyen természeti katasztrófa (árvizek, földrengések stb), sztrájk, nagyhatalmi közbeszólás (pl. embargó).
A felellősség kizárása csak a vis maior érvényességének idején áll fenn, valamint az ebből származó következmények érvényessége során. 
Az a fél, amelyet vis maior helyzet fenyeget, köteles azonnal értesíteni a másik felet és bizonyítékot szolgáltatni a vis maior helyzetről. Ebben az esetben az adásvételi szerződés érvényben marad mindaddig, míg a vis maior helyzettel szembenálló fél ezt bejelenti, amennyiben ez az időszak a helyzetre való tekintettel ésszerű. Ezen időszak alatt a felek megtárgyalják az adásvételi szerződés új körülményekhez való igazítását.

Kártérítés
A szerződés megszegéséből származó kár térítése azt a konkrét összeget tartalmazza, melyet a fél ténylegesen elszenvedett.
Nem kerül megtérítésre az a kár, mely túlmegy azon a káron, melyet a szerződés megkötésekor a köteles fél előre látott, vagy mely előre látható volt, tekintettel arra, amit a köteles fél ebben az időszakban tudott vagy tudnia kellett volna.

A szerződéstől való elállás
Mindkét félnek lehetősége van elállni a szerződéstől, amennyiben akadályok lépnek fel annak teljesítésekor, a következő pont szerint: 7.1.
Az eladó félnek jogában áll megszakítani a szállítást, amennyiben a vásárló fél késik a vételár vagy bármilyen számla fizetésével. Az előző pont szerinti megszakított szállítás nem számít szerződésszegésnek és az eladó fél nem felelős az ebből fakadó károkért.
Az eladó félnek jogában áll elállni a szerződéstől, amennyiben a vásárló fél késik a vételár vagy más számlázott összeg fizetésével, akár részlegesen is, valamint amennyiben ilyen kötelezettsége áll fenn az esetleges előző szerződésekből fakadóan.
Az eladó félnek jogában áll elállni a szerződéstől abban az esetben is, ha a vásárló az írásbeli értesítés kézhezvétele után számított 10 napon belül nem veszi át az árut. A vásárló fél ezennel kötelezi magát az át nem vett áru vételárának 25 %-nak kifizetésére, mégpedig a számlázás napjától számított 30 napon belül, valamint a szerződési bírság megfizetésére (ellenkező esetben köteles megfizetni minden költséget, mely az át nem vett áru tárolásából következik, mégpedig az általa történő átvétel napjáig, szintúgy a kezelésből származó költségeket, amennyiben a felek nem egyeztek meg másként). A vásárló félnek ilyen esetben nincs joga kártérítésre.
A szerződéstől való elállás további esetei a 11.7. és a 12.2.pontoknál szerepelnek
Mindkét fél kötelezi magát arra, hogy a szerződéstől való elállás esetén erről írásban értesíti a másik felet.

Az elállás hatályba lépése
A szerződéstől való elállás által az adásvételi szerződés akkor szűnik meg, amikor az elálló fél írásban értesíti a másik felet, aki ezt kézhez kapja. Ettől kezdve az elállás következményit nem lehet visszavonni vagy megváltoztatni a másik fél jóváhagyása nélkül.
A szerződéstől való elállás után a felek minden, a szerződésből származó kötelezettsége és joga megszűnik. A szerződéstől való elállás azonban nem befolyásolja a kártérítési igényeket, valamint a felek közt fennálló vitás helyzeteket.

 

Felelősség az áruért és a reklamációk
Az áru olyan hibáit, melyek láthatóak voltak annak megtekintésekor (csomagolás, megjelölés, menniség), a vásárló fél köteles az eladó félnek jelenteni, mégpedig írásban, legkésőbb a szállítástól számított 7 napon belül.
Az áru olyan hibáit, melyeket elemzés közben fedezett fel, a vásárló fél köteles az eladó félnek azonnal jelenteni, mégpedig írásban, legkésőbb a szállítástól számított 30 napon belül.
Az áru hibáinak jelentéséhez (reklamáció) a vásárló fél köteles a kijelentését igazoló bizonyítékot csatolni, pl. szállítói igazolás, mennyiség igazolása, hibás áru mintája, melyet nemzetközi jogosultságú szervezet, pl. SGS, vagy más, a felek által jóváhagyott szervezet tagjának jelenlétében vettek le.
A reklamált árut a vásárló fél köteles elkülönítve raktározni az előírásoknak megfelelően (azaz az eredeti csomagolásában), nem manipulálhat vele olyan módon, amely befolyásolhatná az eladó felet a reklamált hibák ellenőrzésekor, amennyiben ezt az eladó fél írásban nem engedélyezi.
A vásárló fél köteles az észlelt hibákat azonnal jelezni faxon vagy e-mailen keresztül, valamint ezt ajánlott levéllel igazolni a 11.1. és 11.2. pontokban feltüntetett határidőn belül.
Az eladó fél leellenőrzi a reklamált árut és írásban értesíti a vásárló felet (egyetértés, egyet nem értés, részleges egyetértés) a reklamáció napjától számított 21 napon belül. Amennyiben nem sikerült megegyezni, a következő szervezet dönt: Inspekta a.s., Olbrachtova 1, Praha 4, SGS Czech Republic s.r.o., Vodičkova 30, Praha 1, vagy más olyan szervezet, akinek személyében a felek megegyeztek, ennek döntése végleges és kötelező mindkét félre nézve.
Amennyiben a reklamációt az eladó fél jogosnak ítéli, jogában áll a hibát arányos időben kijavítani , mégpedig az áru pótlásával vagy a vételár csökkentésével. A vásárló fél a reklamált árut a reklamációs időszak letelte előtt csak akkor adhatja vissza az eladó félnek, amennyiben ő ezzel kifejezetten egyetért. A vásárló fél a jogos reklamáció esetén felmondhatja a szerződést, ebben az esetben azonban elveszti a kártérítés jogát, ez alól kivételt képeznek az 1.8.pontban szereplő károk.
Amennyiben a reklamáció jogos, a további szállítási, kezelési, raktározási, mintavételi költségek az eladó felet terhelik. Amennyiben a reklamáció nem jogos, a fent említett költségek a vásárló felet terhelik. Mindkét fél kötelezi magát legkésőbb 30 napon belül megtéríteni a másik félnek az így keletkezett költségeket. 
Az eladó félnek jogában áll elutasítani a reklamációt, amenniben a vásárló fél megszegte a 11.1. és 11.6.pontok feltételeit.

Jogválasztás
Minden, a szerződésből származó jog és kötelezettség Csehország jogrendszerén alapszik, amennyiben a felek nem egyeztek meg másként.
Csehország jogrendszere a 14.1.pont alapján érvényes a változások, megszegett kötelezettségek esetén is, valamint a szerződésszegésből származó kártérítési igények esetén is.

A szerződésből eredő viták
Mindkét fél kötelezi magát a szerződésből eredő viták békés úton történő rendezésére. 
A felek kifejezetten megegyeztek abban, hogy ha nem sikerül megegyezniük a vitás kérdésekben, ezekben az ügyekben a csehországi bíróságok segítségét kérik, tehát ezek a perek a csehországi bíróságok jogkörébe tartoznak.

Döntések
Az esetleges pereket döntőbíróság intézik, Prágában, a Cseh köztársaság Gazdasági kamarájának döntőbírósága és a Cseh köztársaság Agrárkamarájának törvényei szerint. A döntés végleges és megtámadhatatlan. 

Az adásvételi szerződés érvényességének ideje
Az adásvételi szerződés és eme szerződési feltételek a szerződés mindkét fél általi aláírása napján lépnek érvénybe.