Logo Mepla

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky
MEPLA s.r.o.
Strážnická 1518CZ 27601 Mělník

IČ 47544309


s účinností od 1.1.2004

Účinnost obchodních podmínek
Tyto obchodní podmínky se stávají součástí kupní smlouvy mezi MEPLA s.r.o. na straně prodávající a stranou kupující za předpokladu, že obě smluvní strany stvrdily svým podpisem kupní smlouvu.
V případě , že sjednaná kupní smlouva obsahuje ustanovení, která jsou v rozporu se zněním těchto obchodních podmínek, mají takováto ustanovení sjednané kupní smlouvy přednost před stanoveními těchto obchodních podmínek.

Kupní cena
Je-li stranami sjednáno dodání zboží, je v Kupní smlouvě stanovena cena za dodání zboží nebo způsob stanovení ceny, která je placena kupujícím na podkladě faktur vystavených prodávajícím.

Platební podmínky
Strana kupující splní svůj závazek zaplatit kupní cenu za odebrané zboží, nebo jinou peněžní částku, dnem, kdy bude předmětná fakturovaná částka připsána ve prospěch účtu strany prodávající.
Podkladem pro splnění závazku strany kupující zaplatit kupní cenu dle čl 3.1., pokud se strany kupní smlouvy nedohodly jinak, je faktura - daňový doklad vystavená stranou prodávající. Faktura musí obsahovat alespoň tyto údaje:

- nadpis "faktura - daňový doklad" a číslo faktury (nebo do zahraničí "faktura" a její číslo)
- číslo smlouvy (nebo zakázky, jejíhož plnění se týká) - celý název (obchodní jméno) a sídlo či adresu organizační složky umístěné v České republice a to jak strany kupující tak strany prodávající, jejich IČ a DIČ, údaje o zápisu v OR
- popis předmětu plnění, množství, kupní cenu a celkovou fakturovanou částku, včetně příslušné daně
- datum zdanitelného plnění
- datum vydání faktury a datum splatnosti faktury
- bankovní spojení strany prodávající, na které má být platba provedena
- funkci, jméno a příjmení signatáře strany prodávající

Lhůta ke splnění závazku strany kupující zaplatit kupní cenu dle článku 3.1. končí dnem uvedeným jako "datum splatnosti"na faktuře vystavené v souladu s čl. 3.2.
Bankovní poplatky spojené s prováděním plateb dle příslušné kupní smlouvy, které mají původ mimo území České republiky, půjdou k tíži strany kupující.

Úroky z prodlení
Strany sjednanou kupní smlouvou dohodly následující úrok z prodlení. Dostane-li se strana kupující do prodlení se zaplacením kupní ceny, dle čl. 3 je povinna zaplatit dále úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši 0,025 % dlužné částky, není-li ve sjednané kupní smlouvě stanoveno jinak. Toto ustanovení nemá vliv na právo stran smlouvy, na vymáhání náhrady vzniklých škod.

Smluvní pokuty
Smluvní pokuty jsou stanoveny v čl. 9.4., dále v čl.12.4. a čl. 13.2.

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží
Strana kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny, a to jejím připsáním ve prospěch účtu strany prodávající.
Přechod nebezpečí škody se řídí uplatněnou doložkou mezinárodních pravidel pro výklad dodacích doložek INCOTERMS 2000, a následně jejich aktualizovaným zněním.

Vyšší moc
Žádná ze stran kupní smlouvy nebude činěna odpovědnou za porušení svých závazků, pokud k porušení došlo následkem překážky, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění jejích povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku v době vzniku závazku předvídala a dále, že by její následky odvrátila nebo překonala. Za překážky vyšší moci jsou považovány: války, občanské nepokoje a revoluce, sabotáže, teroristické a pirátské útoky, přírodní katastrofy jakéhokoliv druhu ( záplavy, zemětřesení atp), stávky, mocenské zásahy znemožňující plnění (např. embarga).
Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze po dobu trvání překážky vyšší moci a jejích důsledků, s níž jsou tyto účinky spojeny.
Strana kupní smlouvy, jejíž plnění je ohroženo překážkou vyšší moci, je povinna okamžitě uvědomit druhou stranu kupní smlouvy o této skutečnosti a poskytnout jí důkaz, že takováto překážka skutečně existuje. V takovém případě zůstává Kupní smlouva v platnosti po dobu oznámenou stranou kupní smlouvy, na jejíž straně překážka vyšší moci nastala, lze-li vzhledem k okolnostem konkrétní situace považovat tuto dobu za rozumnou. V této době strany kupní smlouvy projednají adaptaci Kupní smlouvy novým podmínkám.

Náhrada škody
Náhrada škody, vzniklé v důsledku porušení kupní smlouvy, bude zahrnovat částku odpovídající exaktně vyčíslené skutečné škodě, jež postižená strana utrpěla.
Nenahrazuje se škoda, jež převyšuje škodu, kterou v době uzavření kupní smlouvy povinná strana jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídala, nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnosti, jež v uvedené době povinná strana znala nebo při obvyklé péči znát měla.

Odstoupení od smlouvy
Obě strany sjednané kupní smlouvy mají právo odstoupit od smlouvy, a to v případě, že existují překážky jejího plnění, uvedené v čl. 7.1.
Strana prodávající má právo po předchozím upozornění zastavit dodávky kontrahovaného zboží, pokud se strana kupující dostala do prodlení se zaplacením kupní ceny, nebo jakýchkoliv splatných faktur. Neplnění dodávek dle předcházejícího textu není porušením kupní smlouvy a strana prodávající nenese odpovědnost za případné, tím způsobené škody.
Strana prodávající má právo od sjednané kupní smlouvy odstoupit v případě, že strana kupující se dostane do prodlení se zaplacením kupní ceny za zboží nebo jiných smluvených částek, a to byť i částečně, a rovněž v případech týkajících se takovýchto závazků vyplývajících z případných předchozích smluv uzavřených mezi stranami.
Strana prodávající má dále právo odstoupit od sjednané kupní smlouvy v případě, že strana kupující nepřevezme zboží do deseti dnů ode dne, kdy obdržela písemnou urgenci strany prodávající k převzetí zboží. Strana kupující se tímto zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % kupní ceny nepřevzatého zboží, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne vystavení faktury k úhradě uvedené smluvní pokuty (nebo se zavazuje zaplatit veškeré výdaje vzniklé s uskladněním předmětného zboží, a to až do dne jeho převzetí stranou prodávající, dále za výdaje vzniklé manipulací s předmětným zbožím, nedohodnou-li se strany jinak). Strana kupující nemá právo v takovémto případě na náhradu škody.
Jiné případy odstoupení od sjednané kupní smlouvy jsou dále uvedeny v čl. 11.7.a 12.2.
Obě strany smlouvy se zavazují, že v případě svého odstoupení od kupní smlouvy zašlou písemné oznámení o odstoupení straně druhé.

Účinky odstoupení
Odstoupením od smlouvy kupní smlouva zaniká tehdy, kdy písemný projev vůle odstupující strany odstoupit od kupní smlouvy je doručen druhé straně, a po této době nelze účinky odstoupení od smlouvy odvolat nebo měnit bez souhlasu druhé strany.
Odstoupením od kupní smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze sjednané kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením sjednané kupní smlouvy ani smluvních ustanovení týkajících se volby práva a řešení sporů mezi smluvními stranami.

 

Odpovědnost za vady zboží a reklamace
Vady zboží, které bylo možno odhalit při jeho prohlídce (balení, označení, množství), je strana kupující povinna oznámit straně prodávající, a to písemně nejpozději do 7 dnů ode dne dodání zboží na smluvní místo dodávky.
Vady zjištěné rozborem je strana kupující povinna oznámit straně prodávající písemně, a to okamžitě po jejích zjištění, nejpozději však do 30 dnů ode dne dodání zboží.
K písemnému oznámení o vadách zboží je strana kupující povinna přiložit důkaz potvrzující skutečnosti uvedené v oznámení (reklamaci), resp. potvrzující existenci vad zboží jako např. protokol přepravce, potvrzení o hmotnosti, vzorek vadného zboží odebraný v přítomnosti zástupce k tomu mezinárodně oprávněné organizace, např. Inspekta, SGS nebo jiné organizace, na které se strany smlouvy dohodly.
Reklamované zboží je strana kupující povinna uskladnit odděleně, předepsaným způsobem (tj. v originálním obalu pro balené zboží), nesmí s ním manipulovat jakýmkoliv způsobem, který by mohl ztížit nebo znemožnit straně prodávající kontrolu reklamovaných vad, pokud k tomu nedá strana prodávající výslovné písemné svolení.
Strana kupující je povinna vady reklamovat vždy okamžitě po jejich zjištění faxem nebo e-mailem, a toto následně potvrdit doporučeným dopisem, a to vždy ve lhůtách dle článku 11.1. a 11.2.
Strana prodávající zkontroluje reklamované vady zboží a následně písemně uvědomí stranu kupující o svém stanovisku (tj. souhlas, nesouhlas, částečné přijetí reklamace), a to do 21 dnů ode dne doručení reklamace. Pokud nebylo dosaženo dohody mezi stranami sjednané kupní smlouvy, rozhodne arbitrážní organizace Inspekta a.s., Olbrachtova 1, Praha 4, SGS Czech Republic s.r.o., Vodičkova 30, Praha 1, či jiná organizace, na které se strany dohodly, a toto rozhodnutí bude konečné a závazné pro obě strany sjednané kupní smlouvy.
V případě, že bude reklamace stranou prodávající uznána za oprávněnou, může strana prodávající odstranit vady zboží v přiměřené časové lhůtě, a to buď dodáním náhradního zboží za zboží vadné, nebo poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny zboží. Reklamované zboží může strana kupující vrátit straně prodávající, před ukončením reklamačního jednání, pouze v případě,že s tímto vrácením strana prodávající výslovně souhlasí. Strana kupující má právo v případě, že reklamace byla uznána za oprávněnou kupní smlouvu vypovědět, čímž však ztratí právo na náhradu veškerých svých výdajů, s výjimkou nákladů dle čl. 1.8.
V případě, že byla reklamace uznána za oprávněnou, další výdaje spojené s přepravou, manipulací, skladováním zboží, odebíráním vzorků a výlohy reklamačního jednání půjdou k tíži strany prodávající. V případě, že reklamace byla uznána za neoprávněnou, půjdou výše zmíněné výdaje k tíži straně kupující. Obě strany sjednané kupní smlouvy se výslovně zavazují zaplatit shora citované výdaje druhé straně nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury vystavené k úhradě těchto výdajů.
Prodávající strana má právo reklamaci strany kupující odmítnout, pokud strana kupující porušila některou z podmínek stanovených v článcích 11.1. až 11.6.

Volba práva
Všechny smluvní vztahy vzniklé v souvislosti se sjednanou kupní smlouvou, resp. práva a povinnosti stran z právního poměru založeného sjednanou kupní smlouvou a z těchto obchodních podmínek se řídí výhradně právním řádem České republiky, pakliže není sjednáno jinak.
Právní řád České republiky, určený volbou práva dle článku 14.1. platí také o změnách, zajištěních a následcích porušení závazků tam uvedených, jakož i o nárocích vyplývajících z porušení sjednané kupní smlouvy.

Rozhodování sporů ze smlouvy
Obě strany sjednané kupní smlouvy se zavazují všechny případné spory mezi nimi vzniklé, v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou řešit smírně.
Strany sjednané kupní smlouvy se dále výslovně dohodly, že nedojde-li k vyřešení případných sporů mezi nimi vzniklých v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou smírně, jsou pro rozhodování těchto sporů příslušné soudy České republiky, tedy řešení těchto sporů spadá do rozhodovací pravomoci místně a věcně příslušných soudů České republiky.

Řízení před rozhodci
Případné spory budou rozhodovány v rozhodčím řízení, konaném v Praze v souladu s pravidly Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Rozhodčí nález bude konečný, vykonatelný, bez možnosti odvolání k soudu.

Doba platnosti a účinnosti kupní smlouvy
Sjednaná kupní smlouva a tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem podpisu kupní smlouvy zástupci obou smluvních stran.